Νομοθεσία

Νομοθεσία

  Αρχείο Περιγραφή
ΦΕΚ 192/Α 02_12_1992     

Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού

ΦΕΚ 2444/Β 14_12_2009 Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/99
ΦΕΚ 3054/Β 18_11_2012 Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)
του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
ΦΕΚ 199Α 2 10 2008 Νόμος 3699/2008: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ΦΕΚ 193 17_09_2013 Νόμος 4186/2013: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
   ΦΕΚ 199Α 2_10_008 Νόμος 3699/2008: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

 

Κώδικες Δεοντολογίας

  Αρχείο Περιγραφή
   Κώδικας Δεοντολογίας Παιδοψυχιάτρων  Κώδικας Δεοντολογίας της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος- Ένωσης Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων
  Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρών  N. 3418/05 (ΦΕΚ Α 287/28-11-2005) : Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
  Κώδικας Δεοντολογίας Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής  Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας του ΠΣΕΕΕΑ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
   Κώδικας Δεοντολογίας Εκπαιδευτικών  Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας των Εκπαιδευτικών